Κριτήρια εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής

Κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από δέκα διαφορετικά κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/-α από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Το σύνολο των φακέλων υποψηφιότητας που καλύπτει τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις, αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών για την ακρίβεια και γνησιότητα των παραστατικών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των δύο συμβαλλόμενων Τμημάτων.

1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 40 μόρια).

[Βαθμός πτυχίου Χ 4]

2. Εκπόνηση διπλωματικής–πτυχιακής εργασίας (μέγιστο 5 μόρια).

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αξιολογείται με πέντε μόρια, αν η εργασία έχει εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, ή τη βιβλιοθήκη  όπου έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον υποψήφιο αντιστοιχούν με το πηλίκο των πέντε μορίων δια του αριθμού των συγγραφέων.

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (μέγιστο 5 μόρια).

Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του υποψηφίου (5 μόρια για 2 έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½ έτος).

Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Συμβάσεις με το Δημόσιο, ή με Ν.Π.Δ.Δ., σε συναφή αντικείμενα.
  • Βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Πιστοποιητικά ασφάλισης, σε συναφή αντικείμενα.
  • Συμβόλαια με Αθλητικές Ομοσπονδίες, ή αποδείξεις πληρωμών από τις Ομοσπονδίες.

Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει ν’ αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας, καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά, ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και ΔΕΝ αξιολογούνται.

Αναλυτικότερα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, ή τις ώρες απασχόλησης (σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:

Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας (ή τις ώρες απασχόλησης σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης), καθώς επίσης και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Ελεύθερους Επαγγελματίες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Επαγγελματικό, ή άλλο Επιμελητήριο, ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριμένο διάστημα η απόκτηση εισοδημάτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ: Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται με τη κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας (για παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά.), καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης. Τα συμβόλαια θα πρέπει να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ή να είναι θεωρημένα από την Εφορία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει:

  • Δήλωση εργοδότη (όπως στην παράγραφο 21 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση.
  • Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (μέγιστο 10 μόρια).

Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων

Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων ή έχουν δείκτη απήχησης «journal impact factor»), ή Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 μόρια και ο τρίτος 2 μόρια.

Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ΔΕΝ υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Περιοδικά τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε.

Ο υποψήφιος πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β) επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή  και γ) επικυρωμένη φωτοτυπία του εξωφύλλου. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας.

5. Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής, ή της ημεδαπής (μέγιστο 6 μόρια).

Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 προφορικές ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής, ή αλλοδαπής αξιολογείται για τον πρώτο/η συγγραφέα με 3 μόρια, για το δεύτερο/η με 2 μόρια και για το τρίτο/η με 1 μόριο.

Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και την σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση.

6. Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής, ή της ημεδαπής (μέγιστο 6 μόρια).

Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 αναρτημένες ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής, ή αλλοδαπής αξιολογείται για τον πρώτο/η συγγραφέα με 3 μόρια, για το δεύτερο/η με 2 μόρια και για το τρίτο/η με 1 μόριο.

Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση.

7. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα (5 μόρια).

Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών Α.Ε.Ι.), η οποία και πιστοποιεί την συμμετοχή του σε ερευνητικό πρόγραμμα ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) εξαμήνου.

8. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μέγιστο 10 μόρια)

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.

9. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ή Master), ή Διδακτορικού Διπλώματος (ή Ph.D). (μέγιστο 25 μόρια)

Όσοι/ες έχουν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτούνται με 15 μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μοριοδοτούνται με 25 μόρια.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr